• Home
  • >
  • Algemene gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN www.chaletcentraal.nl

Artikel 1 – Definities

 

Advertentie: Vermelding van de klant met betrekking tot het aangeboden object inclusief beeldmateriaal.

 

Voorwaarden: De voorwaarden die ChaletCentraal hanteert aangaande het plaatsen van een advertentie op de website.

 

Bezoeker: Elke natuurlijke- en/of rechtspersoon die de website bezoekt.

 

Klant: De natuurlijke- en/of rechtspersoon die zelfstandig/privé of vanuit een bedrijf een advertentie plaatst op ChaletCentraal.

 

Overeenkomst: De tussen klant en ChaletCentraal gesloten overeenkomst,schriftelijk of elektronisch, betreffende het plaatsen van een advertentie op ChaletCentraal. Het accepteren van de algemene voorwaarden en het vervolgens plaatsen van de advertentie wordt gezien als de overeenkomst.

 

Portal: De website van ChaletCentraal met de URL http://www.Chaletcentraal.nl en alle achterliggende minisites gemaakt en uitgegeven door ChaletCentraal.

 

Vergoeding: De vergoeding die klant aan ChaletCentraal betaald voor het plaatsen van een advertentie op het portal en achterliggende minisites.

 

Vertoningen: Het aantal vertoningen van de advertentie aan bezoekers.

 

Website: De internetsite van klant waarnaar de bezoeker wordt gelinkt als deze de advertentie aanklikt zoals weergegeven in de voorwaarden.   

 

Artikel 2 – Voorwaarden

 

2.1 De voorwaarden zijn van toepassing na de akkoordverklaring van de klant. Met deze voorwaarden op het portal geeft de klant aan deze gelezen en begrepen te hebben.

 

2.2 De klant zal alleen vanuit de omgeving van het eigen en zelfstandig aangemaakt account advertenties kunnen plaatsen op het portal. Het account is beveiligd met een wachtwoord opgegeven door de klant.

 

2.3 De klant geeft bij de akkoordverklaring aan dat de klant eigenaar is van het aan te bieden object en dat verhuur van het object is toegestaan.

 

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst

 

3.1 De overeenkomst treedt in werking op het moment dat ChaletCentraal een bevestiging, schriftelijk of elektronisch, aan de klant heeft verzonden dat de advertentie is geplaatst op het portal. De overeenkomst eindigt wanneer de advertentie niet meer getoond wordt op het portal.

 

3.2 ChaletCentraal heeft het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 4 – Voorwaarden Advertentie

 

4.1 Aangaande de advertentie en de website is de klant verplicht om zich te houden aan relevante wet- of regelgeving (opvolging regels Nederlandse Reclame Code) daaronder verstaan het verbod op misleidende advertenties.

 

4.2 ChaletCentraal heeft het recht een Advertentie te weigeren of te verwijderen indien blijkt of vermoed wordt dat de advertentie strijdig is met de vermeldingen in de Nederlandse Reclame Code.

ChaletCentraal heeft het recht om foto’s en beeldmateriaal niet in eigendom van de klant of geplaatst zonder toestemming van de eigenaar te weigeren of te verwijderen van het portal en minisites.

 

4.3 Eventuele claims of heffingen als gevolg van het onrechtmatig plaatsen van foto’s en beeldmateriaal op het portal en/of minisites zal volledig en alleen voor rekening van de klant zijn.

ChaletCentraal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het illegaal plaatsen van foto en beeldmateriaal op haar portal en/of minisites.

 

4.4 Het is niet toegestaan om gratis advertenties meer dan één keer op de website te plaatsen. Het is niet toegestaan om hetzelfde object in meer dan één advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke advertenties of meerdere advertenties voor hetzelfde object te plaatsen. 

 

4.5 Advertentie inhoud die niet is toegestaan:

– De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het object dat ter verkoop of verhuur wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 

– Een advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of/ en bedreigende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. 

–  Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden object.

 

4.6 Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

 

Artikel 5 – Garantie

 

5.1 ChaletCentraal spant zich in om de geplaatste advertenties naar beste kunnen te presenteren, maar geeft geen enkele garantie inzake verhuur resultaten van het ingebrachte object .

 

5.2 ChaletCentraal kan geen garantie geven aangaande de beschikbaarheid van het portal en afwezigheid van technische storingen. ChaletCentraal zal zich optimaal inzetten om de beschikbaarheid en optimale werking van het portal voor zover mogelijk te waarborgen gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

5.3 ChaletCentraal kan garanderen dat alleen zij bevoegd is tot het plaatsen van advertenties op haar portal en minisites.

 

 

Artikel 6 – Vergoeding, factureren en betaling

 

6.1 De vergoeding als vermeld op het portal bij de verschillende abonnementen wordt door ChaletCentraal in rekening gebracht bij de klant middels een factuur.

 

6.2 De factuur dient betaald te worden binnen een periode van zeven (7) dagen. Of direct online bij opgave van de advertentie.

 

6.3 Tenzij anders bepaald door ChaletCentraal, zal enkel na ontvangst van betaling van de vergoeding door ChaletCentraal de advertentie worden vrij gegeven door plaatsing van de advertentie op het portaal.

 

6.4 Alle bedragen in de overeenkomst zijn exclusief BTW en andere belastingen/heffingen van overheidswege zoals bekend op het moment van het aangaan van de overeenkomst.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 

7.1 ChaletCentraal is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolg van schade, gederfde winst of gemiste omzet die is ontstaan door adverteren op het portal.

 

7.2 ChaletCentraal kan niet aansprakelijk worden gesteld inzake tekortkomingen, achterstallig onderhoud of het in een onveilige staat zijnde object van de klant.

 

Artikel 8 – Vertrouwelijkheid

 

8.1 ChaletCentraal zal alle informatie welke gedurende de samenwerking wordt uitgewisseld en niet bedoeld voor publicatie in de advertentie vertrouwelijk behandelen.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht

 

9.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10 – Bijzondere bepalingen

 

10.1 Klant is niet gerechtigd de overeenkomst / advertentie over te dragen aan een derde partij. De advertentie zal verwijderd moeten worden door de huidige klant en een nieuwe advertentie zal vervolgens moeten worden aangemaakt door de nieuwe klant.

 

 

 

Houd mij op de hoogte

De site van ChaletCentraal gebruikt cookies om het gebruikersgemak van de site te verbeteren. Als u geen cookies accepteert dan kan het zijn dat de site niet goed functioneert..